UMF

Metodologia de admitere la studii doctorale

Metodologie privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”

Cluj – Napoca

           

CAPITOLUL 1

CADRUL LEGISLATIV

Art.1.

-       Legea 1/2011 actualizată (Legea Educației Naționale),

-       H.G. nr. 681/2011 actualizată (Codul Studiilor Universitare de Doctorat),

-       Ordinul MENCŞ nr. 6102/15.12.2016 (Ordin pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat),

-       Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat (Carta universităţii COD 21-0-18-ROD).

 

CAPITOLUL 2

DISPOZIŢII GENERALE

Art.2. (1) Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul vieții (EQF/CEC) și din Cadrul Național al Calificărilor. Prezenta metodologie stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat, oferind programe de studii în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

 (2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

 (3) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină  şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de doctorat, în vederea testării cunoştinţelor şi  a capacităţilor cognitive ale candidaţilor.

(4) Conducerea UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca îşi asumă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

 

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA ADMITERII

Art.3. (1) Universitatea de Medicină  şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

            (2) Admiterea la studiile universitare de doctorat se susţine în limba română.

Art.4. (1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, atât pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât şi pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.

(2) Concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în condiţii identice pentru toate domeniile de doctorat, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

(3) Perioada concursului de admitere se face publică cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin publicarea pe pagina web proprie a  UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, secţiunea Doctorat.

Art.5. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în ciclul universitar de doctorat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de şcolarizare.

Art.6. (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de doctorat optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la secretariatul Şcolii Doctorale - UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.

Art.7. Cetăţenii menţionaţi la art. 2 alin. (2) declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.8. Candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar curent, prezintă la înscriere diploma de licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

 

CAPITOLUL 4

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art.9. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale a UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Art.10. Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, iar numărul de locuri în regim cu taxă este aprobat prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Şcolii Doctorale.

Art.11. În perioada de înscriere aprobată şi anunţată prin afişare pe site-ul universităţii, candidaţii vor depune la secretariatul Şcolii Doctorale, str. Victor Babeş, nr.8, etaj V (camera  506), următoarele documente:

 • Fișe de înscriere tip, care se completează la înscriere;
 • Copia  actului de identitate
 • Copii legalizate sau copii simple (copiile simple sunt însoţite obligatoriu de documentele în original), după:

-         certificat de naștere

-         diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia

-         diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) 

-         foaia matricolă/supliment la diploma

-         diploma de masterat (dacă este cazul)

-         supliment la diploma de master (dacă este cazul)

*Conform  Ordinului Ministrului Nr. 657/2014, persoanele care şi-au schimbat numele în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere, în cazul în care doresc completarea numelui, trebuie să depună:

1. Cerere (al cărui formular se poate descărca de pe site-ul www.umfcluj.ro - Doctorat – Acte susţinere teză doctorat)

2. Copia legalizată sau copie simplă (caz în care trebuie prezentat şi originalul) a certificatului de căsătorie;

3. Declarația autentificată la notariat că nu vor mai solicita un alt act de studii în cazul modificării ulterioare a numelui, conform art.14, alin.(3) al Ordinului nr. 657 din 24.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior: “Numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatalui (mamei, in cazul in care tatal este necunoscut) si prenumele titularului, care se inscriu in registrul matricol si in actele de studii, sunt cele din certificatul de nastere. In cazul in care, la inmatriculare sau in perioada studiilor, un/o student/studenta depune cerere pentru modificarea sau completarea numelui, insotita de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezulta numele nou - in raport cu numele initial din certificatul de nastere, pe baza aprobarii cererii in cauza de catre conducerea institutiei, se procedeaza la modificarea sau completarea solicitata in registrul matricol si, ulterior, in actele de studii. Cererea in cauza trebuie sa cuprinda, printre altele, declaratia studentului/studentei, autentificata la notariat, ca nu va mai solicita un alt act de studii, in cazul modificarii ulterioare a numelui”.

 • Curriculum vitae (model Europass):

-         date personale biografice

-         activitatea profesională

-         activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes

 • Lista cu titlurile lucrărilor științifice elaborate (unde este cazul):
  • lucrări publicate, distinct:
   • In extenso (reviste științifice)
   • In rezumat (congrese, conferințe, simpozioane)
  • monografii (cursuri și caiete de lucrări practice): - autor unic; - coautor;
 • Adeverință de medic rezident (unde este cazul)
 • Adeverința de angajat al UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca (unde este cazul)
 • Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca) sau certificat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.)
  • Dosar din carton cu șină.
 • Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru procesarea dosarului

Art.12. (1) Înscrierea la concursul de admitere pentru studiile universitare de doctorat se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie de admitere.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.13. La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).

Art.14. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

Art.15. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.

Art.16. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.17. Procedura de înscriere a cetățenilor străini care nu sunt din Uniunea Europeană (UE), din Spațiul Economic European (SEE) și nici din Confederația Elvețiană (CH) în vederea participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat se realizează conform metodologiei aprobată în acest sens de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.18. Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere la studiile universitare de doctorat, candidatul îşi alege un conducător de doctorat dintre conducătorii de doctorat ai Universităţii de Medicină  şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca  care oferă locuri de student-doctorand pentru concursul de admitere şi concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reuşitei, acel conducător de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul Şcolii Doctorale în care conducătorul este titular.

Art.19. (1) Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză, franceză sau germană. Testul de limbă este eliminatoriu. Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Catedra de limbi moderne a Universităţii de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj–Napoca, pentru care trebuie achitată taxa de examen, conform taxelor aprobate, la Casieria Universității str. Pasteur, nr. 4 (program: 08:00-14:30) sau la Casieria Universității str. Victor Babeș, nr. 8 (program: 08:00-15:00), după ce s-a ridicat, în prealabil, o dispoziție de încasare de la Secretariatul Școlii Doctorale. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înţelegerea unui text înregistrat pe casetă, rezumatul unui articol medical, exerciţii lexicale medicale) şi o probă orală (curriculum vitae, interviu pe tema proiectului tezei de doctorat). Dacă un candidat a obţinut un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

(2) Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă într-o singură probă, respectiv susținerea unui proiect de cercetare. Având în vedere faptul că susţinerea proiectului este o probă orală, nu se admit contestaţii.

(3) Proba de concurs se dă în fața unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte și doi membri care au cel puțin gradul de conferențiar universitar. Comisiile de admitere sunt propuse de conducătorii științifici și se aprobă de directorul Şcolii Doctorale şi directorul CSUD. Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(4) După evaluarea probei (făcută pe baza criteriilor de evaluare stabilite de conducătorul de doctorat), comisia de admitere ierarhizează candidaţii în funcţie de media obţinută.

Art.20.   (1) Se interzice, sub sancțiunea legii, ca prin criteriile de evaluare a candidaților și cele de selecție a candidaților să se promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă între candidații la studiile universitare de doctorat.

(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleași condiții cu cele prevăzute de actele normative pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele (taxa pentru procesarea dosarului de admitere, taxa de studiu, taxa de susținere a tezei de doctorat). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

(3) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, toți cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale.

Art.21. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului de admitere, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.22. Candidatul achită taxa pentru concursul de admitere la doctorat (procesare dosar), conform taxelor aprobate, după ce a ridicat, în prealabil, o dispoziție de încasare de la Secretariatul Școlii Doctorale. Chitanța se va atașa dosarului de înscriere ce se depune la IOSUD UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (Şcoala Doctorală).

 

CAPITOLUL 5

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

Art.23.  (1) Validarea rezultatelor concursului de admitere la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

(2) Luând în considerare faptul că susţinerea proiectului de cercetare este o probă orală, nu se admit contestaţii.

(3) Rezultatele concursului de admitere se afişează pe site-ul UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, secţiunea Doctorat. Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

a)   Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

b)  Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

c)   Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

 

CAPITOLUL 6 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

Art.24. (1) Candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la Școala Doctorală, în vederea înmatriculării, a diplomei de licență (master) în original, iar candidații care au promovat examenul de licență (disertație) în anul înscrierii la doctorat, vor depune adeverința de absolvire, în original. Această adeverință va fi înlocuită cel târziu până la data încetării termenului de valabilitate a ei cu diploma corespunzătoare, în original. Diploma sau adeverinţa în original se vor depune în prima săptămână a anului universitar.

(2) Candidații admiși pe locuri cu taxă, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la Școala Doctorală, în prima săptămână a anului universitar, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă.

(3) În vederea înmatriculării la studiile universitare de doctorat, toţi candidații, indiferent de forma la care au fost admişi, vor completa contractul de studii în 3 exemplare și îl vor depune la Școala Doctorală semnat olograf de dânșii și de conducătorul de doctorat în prima săptămână a anului universitar. În contract va fi menționată și componența comisiei de îndrumare, care se va stabili de comun acord cu conducătorul de doctorat. Astfel, pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia.

(4) Candidații care nu confirmă ocuparea locurilor pierd dreptul de înmatriculare, iar locurile bugetate rămase neocupate vor fi ocupate prin glisarea pe ele a candidaților care au confirmat ocuparea locurilor cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor notelor obținute la proba de concurs.

(5) După înmatriculare, se generează şi se afişează pe site-ul universităţii, secţiunea Doctorat,  listele finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

(6) După înmatriculare, studenţii-doctoranzi vor întocmi, împreună cu conducătorul, planul studiilor universitare de doctorat în 3 exemplare semnate olograf, utilizând oferta de Cursuri a școlii doctorale, care va fi publicată pe site-ul www.umfcluj.ro, secţiunea Doctorat. Planul studiilor universitare de doctorat se depune la Scoala Doctorală în maxim 60 de zile de la înmatricularea ca student–doctorand și se aprobă de către directorul Consiliului Școlii Doctorale.

Art.25. Conducătorii de doctorat răspund pentru buna desfășurare a concursului de admitere, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.

Art.26.  Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

 

CAPITOLUL 7

DISPOZIŢII FINALE

Art.27. Informațiile generale despre admitere se publică pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj–Napoca, la adresa http://www.umfcluj.ro/admdoct2-ro.

Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 21.03.2017 şi în şedinţa Senatului din data de 22.03.2017.