Caria Precoce a Copilariei-prevenția multidisciplinară prin mijloace specifice de evaluare a riscurilor și un nou material de remineralizare - ECC-MULTI-SMART

Denumire proiect : Caria Precoce a Copilariei-prevenția multidisciplinară prin mijloace specifice de evaluare a riscurilor și un nou material de remineralizare

Tip proiect : PN-III-P4-PCE-2021-1140

Contract de finanțare 73/2022

Acronimul proiectului : ECC-MULTI-SMART

Rezumat

Caria dentară este una dintre cele mai frecvente boli netransmisibile cu răspândire în întreaga lume și din acest motiv, se constituie ca o problemă majoră de sănătate publică, deși poate să fie prevenită. Caria timpurie a copilăriei (ECC) este o formă severă de carie dentară, care presupune prezența uneia sau mai multor suprafețe dentare afectate (cu sau fără existența cavității) sau obturate și/ sau a dinților extrași (consecutiv cariilor complicate), la un copil cu vârsta mai mică de șase ani. Proiectul nostru urmărește să evalueze incidența ECC la copii preșcolari din zona metropolitană Cluj-Napoca, să aprecieze cunoștințele părinților cu privire la valoarea și rolul dinților temporari în dezvoltarea copiilor, importanța sănătății oro-dentare ca parte a sănătății generale și să identifice factorii de risc specifici pentru ECC în această zonă geografică. Datele privind incidența ECC vor facilita screeningul pacienților, vor permite conceprea și derularea de activități educaționale și preventive, vor identifica necesitatea de tratament și vor orienta pacienții pentru realizarea acestuia. Pentru prevenția ECC, prin intermediul acestui proiect se dorește conceperea unui material remineralizant pe bază de peptide, pentru smalțul dinților temporari. La final, proiectul va transforma informațiile și cunoștințele în acțiuni preventive active, folosind soluții media integrate și colaborare interdisciplinara, cu scopul de a determina îmbunătățirea calității vieții copiilor.

Abstract

Dental caries is one of the most prevalent non-communicable diseases which extended worldwide. For this reason, it represents a major public health issue, although it is largely preventable. Early childhood caries (ECC) is a severe form of dental caries, which is described as the presence of one or more decayed (non-cavitated or cavitated) or filled tooth surfaces and/or missing teeth (due to caries), in a child under the age of six years old. Our project is aiming to assessed the incidence of ECC in preschool childrens from Cluj-Napoca metropolitan area, evaluate the parent’s knowledge regarding temporary teeth value and role in children development, the significance of oral-health as part of general health and identify the specific risk factors for ECC that coexist in this geographic area. Data on ECC incidence will facilitate patient screening, consent specific educational and preventive actions implementation, identify the treatment need and oriented patients for treatment. To encourage prevention, this project will consent to originate a peptide base material with remineralizing potential, for temporary teeth enamel. At the end, our project will transform the information and the knowledge in active preventive actions, using integrative media solution and cross-disciplinary model for interprofessional colaboration, leading to children oral health related quality of life improvement.

Obiectivul proiectului: aprecierea status-ului odontal al copiilor preșcolari din orașul Cluj-Napoca și zona metropolitană, informarea părinților și educatorilor asupra necesității de tratament, inițierea de programe preventive pentru caria precoce a copilăriei

Rezultate estimate: evaluarea impactului sănătății oro-dentare asupra calității vieții copiilor preșcolari, programe educaționale în gradinițe, soluții integrate pentru evaluarea riscului individual la carie, articole ISI, diseminare

Valoare totală buget: 1.200.000 RON

Etape

Etapa 1 - Evaluarea stării odontale a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani din Zona Metropolitană Cluj-Napoca, incidența ECC și a nevoii de tratament.\Dezvoltarea unui model experimental de material de remineralizare a smalțului, cu peptide și extracte naturale, potrivit pentru copiii prescolari.– data etapă 31.12. 2022

Rezultate estimate: Chestionare, Raport statistic, Raport decercetare, Documentație tehnică a materialului experimental, Model experimental pentru noul material remineralizant, Materiale educaționale, 1 articol ISI, Participari la conferinte si congrese, Pagina web.

Rezultate obținute în proiect Etapa 1/2022

Caria dentară, în ciuda progreselor realizate în domeniul tehnologiilor și al materialelor dentare rămâne o problemă de sănătate publică la nivel global. Pentru a realiza o prevenție eficientă a cariei dentare, educația și programele specifice trebuie începute în perioada dentației temporare, asigurându-se astfel condițiile pentru creșterea și dezvoltarea normală a copilului și evoluția corespunzătoare a dinților permanenți. În aceste sens, în acord cu recomandările organizațiilor profesionale și ale literaturii de specialitate, cel mai târziu în momentul începerii programului de educație preșcolară în gradiniță, prevenția cariei dentare trebuie să devină o prioritate.

În această etapă a proiectului s-a urmărit identificarea nivelului de afectare prin carie al copiilor preșcolari din orașul Cluj-Napoca, deoarece datele statistice asupra acestui indicator de sănătate sunt extrem de limitate. În plus, prin evaluarea la intervale de timp scurte a acestui item de sănătate oro-dentară se pot observa și individualiza factorii de risc specifici și, astfel, se pot desfășura activități preventive orientate spre grupurile populaționale vulnerabile. În programul de educație pre-școlară, timpul petrecut în colectivitate, sub îndrumarea educatorilor și activitățile desfășurate (servirea mesei, joaca, programul educațional, programul de odihnă, etc) permit formarea unor deprinderi sanogene, cu efect asupra sănătății generale și implicit al sănătății oro-dentare. Activitățile în grădinițe au permis realizarea unui pas important în colaborarea copilului cu medicul pedodont, deoarece întâlnirea s-a desfășurat în afara cabinetului stomatologic. Importanța dinților temporari în dezvoltarea și creșterea copiilor a fost prezentată părinților într-un format accesibil, sub forma unui ghid, cu un limbaj simplu, pentru a avea la dispoziție informațiile esențiale care să determine supravegherea copilului și adresabilitatea familiei spre un cabinet stomatologic. În această etapă am sintetizat trei nanoumpluturi: hidroxilapatită, fluoroapatită și hidroxilaptita cu siliciu. Studiile de caracterizare a ingredientelor pentru noile materiale de remineralizare au presupus analize interdisciplinare asupra: vâscozității, microstructurii, microcompoziției, stabilității chimice, pH-ului și efectului antimicrobian pentru pastele de remineralizare experimentale. De asemena s-au formulat 4 geluri de remineralizare pe bază de peptide. Studiile in-vitro din această etapă au urmărit comportamentul smalțului dentar în ciclurile de demineralizare-remineralizare. Pentru remineralizare, au fost utilizate preparate comerciale, care conțin fluor, calciu, hidroxiapatită și peptide. În cazul dinților temporari, remineralizarea comportă un risc de ingestie accidentală a produsului, motiv pentru care, au fost ideate și testate combinații specifice care conțin nanohidroxilapatită, peptide și extracte naturale.

În cadrul acestei etape, s-a relizat pagina web a contractului, s-a trimis spre publicare o lucrare ISI, și în luna decembrie va avea loc workshop-ul organizat în cadrul Zilelor UMF- marți 6 decembrie, Orele 10.00 - 12.30, cu titlul: „Coroanele pedodontice preformate: indicații și protocol clinic” și „Fotografia în practica pedodontică”; Organizatori: Disciplina Pedodonție, Departamentul 2 – Odontologie Conservativă, Conf.Dr.Alexandrina Muntean. In cadrul acestei etape au fost susținute 3 prezentări orale: 1. Simpozion UNAS: Concepții actuale în practica stomatologică 14-15 septembrie 2022, Conferința - Riscul la carie si tratamentul ortodontic; 2. Congresul de Medicină Dentară Transilvania 13-15 oct. 2022-ediția a 13a, Conferința- Un zâmbet frumos începe cu dinții temporari/ A beautiful smile starts with the temporary teeth; 3.IAPD 2ndGlobal Summit, Rome 11-13 nov.2022, Oral poster presentation-Monitoring and information for caries risk control-yes, or no?

Pentru etapa următoare ne propunem dezvoltarea de materiale educaționale și programe pentru copii. Instrumente media integrative pentru comunicarea părinte-dentist-pediatru. Evaluarea caracteristicilor fizice și biologice, a comportamentului in-vitro și in-vivo pentru materialul pe bază de peptide creat pentru remineralizarea smalțului. Diseminarea rezultatelor cercetării.

Rezultate

1.Evaluarea stării oro-dentare pentru copii de 3-6 ani; incidența leziunilor odontale în dentația temporară și a ECC

În orașul Cluj-Napoca nu există programe specifice de prevenție care să se adreseze copiilor preșcolari și să aibă continuitate pentru toată perioada grădiniței. În acest sens, considerând că în acest oraș există Facultate de Medicină Dentară și se desfășoară un program de pregătire în rezidențiat, în specialitatea Pedodonție, acest proiect urmărește orientarea medicului spre unitățile de educație și comunitate, pentru a transmite mesajul preventiv. In cadrul acestei etape s-a evaluat incidența leziunilor odontale în dentația temporară la prescolari.

Evaluarea incidenței cariei precoce a copilăriei în rândul preșcolarilor, a presupus elaborarea și depunerea documentelor specifice pentru a obține avizul Comisiei de Etică al UMF « Iuliu Hațieganu » Cluj-Napoca. Documentele specifice au primit aviz favorabil cu nr. 266/ 19.09.2022.

1.1. Evaluarea status-ului odontal și a incidenței ECC la copiii preșcolari

Progresele realizate în domeniul prevenției nu sunt în acord cu realitatea clinică, astfel se poate observa că una dintre cele mai răspândite boli cronice la nivel global rămâne caria dentară de la nivelul dinților temporari și/sau permanenți tineri. Cariile netratate ale copiilor sunt asociate cu dureri acute și cronice, tulburări de nutriție, de somn și de dezvoltare cognitivă, precum și risc de boală de focar și spitalizare.

Valorile obținute pentru incidența cariei dentare au fost mari pentru grupele de vârstă evaluate, indiferent de limita de la care modificările observate la nivelul smalțului dentar au fost considerate leziuni odontale active (tabel 1).

Screenshot 2022 12 06 at 13.12.40

Nivelul ridicat de afectare prin carie al dinților temporari reflectă lipsa de preocupare pentru sănătatea oro-dentară, absența programelor de prevenție, lipsa de informare/ adresabilitate în relație cu măsurile de profilaxie specifică a cariei dentare (figura 1, 2).

Screenshot 2022 12 06 at 13.15.57

Screenshot 2022 12 06 at 13.16.47

1.2. Evaluarea incidenței cariei dentare la copii preșcolari internați și tratați în cadrul Spitalului Clinic Județean Cluj

Patologia odontală simplă și complicată a dinților temporari, netratată, se constituie într-un element agravant și de prognostic negativ asupra afecțiunilor generale. Astfel, pacienții pediatrici, în special cei cu afecțiuni renale, oncologice, cardiace, etc sunt deferiți pentru evaluare și tratament la Disciplina Pedodonție.

Incidența carieie dentare evaluată folosind indicele ICDAS a fost foarte mare, indiferent de intervalul limită considerat (tabel 2).

Screenshot 2022 12 06 at 13.18.50

Examinarea copiilor a relevat că patologia generală s-a constituit ca un factor agravant pentru evoluția ECC (figura 3).

Screenshot 2022 12 06 at 13.20.12

1.3. Elaborarea unui chestionar pentru evaluarea riscului la carie și impactului leziunilor odontale asupra calității vieții (OHRQoL) la copii

Chestionarul a adresat următoarele aspecte date socio-demografice, tehnica și ritmul igienei oro-dentare, impactul leziunilor odontale netratate asupra alimentației, inetracțiunilor sociale, dezvoltării cognitive.
Întrebările au fost aplicate folosind Google Forms, iar timpul necesar pentru completare a fost de aproximativ 5 minute (Anexa 1).

Chestionarele au relevat următoarele :

 • dinții temporari nu sunt considerați importanți de către părinți
 • igiena oro-dentară este incorectă sau inconstantă
 • prezentarea în cabinetul stomatologic este asociată cu existența unor acuze subiective
 • caria dentară este asociată cu consumul de glucide, în special dulciuri rafinate, dar nu sunt considerate forma de prezentare și consistența acestor alimente.

Prin intermediul acestor chestionare se urmărește orientarea și implicarea familiei în respectarea regulilor de prevenție pentru caria dentară, în viața de zi cu zi.
Transformarea informațiilor în deprinderi presupune acțiuni repetate.

1.4. Dezvoltarea de instrumente educative (disponibile pe suport media) pentru copii ; activități în grădinițe; învățarea tehnicii de periaj, bazată pe nevoile de dezvoltare ale copilului (anticipativă, îndrumare)

Pentru a furniza părinților informații adecvate, precise, într-un limbaj simplu și într-un format accesibil a fost realizat un Ghid Pentru Părinți. Acesta va fi transpus în format QR code pentru a permite distribuirea în cabinetele de pediatrie, secțiile de pediatrie, cabinetele școlare, pentru a facilita difuzarea informației într-un format accesibil (Anexa 2).

2. Studii in-vitro asupra smalțului dentar expus proceselor de demineralizare-remineralizare

2.1. Dezvoltarea de modele conceptuale pentru paste de îngrijire orală cu peptide (P26, derivate P32-amelogenină, P11-4 etc.) si extracte naturale cu efecte antimicrobiene (lemn dulce, căpșuni etc.) pentru remineralizarea smalțului dinților temporari si controlul florei microbiene

În cadrul acestei etape am dezvoltat modele conceptuale pentru paste de îngrijire orală cu peptide si extracte naturale, cu efecte antimicrobiene, pentru remineralizarea smalțului dinților temporari și controlul florei microbiene. Ca și agenti de remineralizare s-au sintetizat nanopulberi de hidroxiapatita, hidroxiapatita cu flor, hidroxiapxatita cu SiO2 prin metoda sol-gel.

Pulberile s-au caracterizat prin microscopie electronica de baleaj (SEM), microscopie TEM de inalta rezolutie (HRTEM), si s-au pus in evidenta elementele prin EDAX.

Screenshot 2022 12 06 at 13.23.43

În cadrul acestei etape s-au preparat 4 hidrogeluri cu peptide în compoziția cărora intră nanohidroxiapatita, fluoroapatita, HA-SiO2 și peptide cu rol în regenerarea smalțului dentar.2

2.2. Efectul proceselor de demineralizare-remineralizare asupra smalțului dinților temporari. Evaluarea unor produse comerciale, care conțin fluor, calciu, hidroxiapatită și peptide-studii in-vitro

Demineralizarea dinților este o problemă frecvent întâlnită în rândul copiilor, atât în cazul dinților de lapte, cât și al celor permanenți care poate duce la complicații, precum displazia sau hipoplazia smalțului sau cariile dentare. Sănătatea orală poate fi afectată, atunci când demineralizarea nu este tratată. Dinții temporari sunt mai susceptibil la demineralizare decât cei permanenți și, consecutiv, mai susceptibili în fața leziunilor carioase.

2.3. Studii de caracterizare a ingredientelor pentru noile materiale de remineralizare. Analiza interdisciplinară a vâscozității, microstructurii, microcompoziției, stabilității chimice, pH-ului și efectului antimicrobian pentru pastele de remineralizare experimentale. Teste comparative cu produse de remineralizare comerciale cu nanohidroxiapatită sau fluor

S-a determinat vascozitatea si pH-ul gelurilor experimentale obtinute.

In cadrul acestei activitati, după protocolul de demineralizare realizat anterior, pe esantioane de smalt dentar, s-a aplicat un produs de remineralizare comercial, conform unui protocol bine stabilit, timp de 20 zile.

In imaginile de mai jos se observa efectul solutiilor de demineralizare asupra smaltului, si al pastei cu rol remineralizant.

Screenshot 2022 12 06 at 13.25.51

Etapa 2 - Elaborarea de materiale și programe educaționale pentru copiii prescolari. Instrumente media integrative pentru comunicarea părinte-dentist-pediatru. Evaluarea caracteristicilor fizice și biologice, a comportamentului in-vitro și in-vivo pentru materialul pe bază de peptide creat pentru remineralizarea smalțului. – data etapă 31.12.2023

Rezultate obținute în proiect Etapa 2/2023

Etapa 3 - Programe educaționale de sănătate orală pentru grădinițe, soluții inteligente (aplicație/tele stomatologie) pentru evaluarea, orientarea și urmărirea pacienților. Elaborare cerere de brevet– data etapă 31.12.2024

Rezultate obținute în proiect Etapa 3/2024

Echipa proiect

Director proiect: Conf. Dr. Alexandrina Muntean-director proiect

Membri:

 • Prof. Dr. Aranka Ilea-membru cercetător cu experiență
 • Conf. Dr. Dana Gabriela Feștilă- membru cercetător cu experiență
 • Conf. Dr. Anca Ștefania Mesaroș- membru cercetător cu experiență
 • Șef Lucr. Dr. Roxana Bordea- membru cercetător cu experiență
 • Conf. Dr. Radu Chișnoiu- membru cercetător postdoctoral
 • Șef Lucr. Dr. Alexandru Grecu- membru cercetător postdoctoral
 • Dr. Ing. Marioara Moldovan-CS I- membru cercetător cu experiență
 • Dr. Ing. Codruța Liana Saroși-CSIII- membru cercetător cu experiență
 • Dr. Ing. Gabriel Furtos-CS II- membru cercetător cu experiență
 • Dr. Ing. Stanca Cuc-CS- membru cercetător postdoctoral
 • Drd. Sebastian Candrea- membru cercetător doctorand
 • Asist. Univ. Dr. Irina Lupșe-membru cercetător doctorand
 • Drd. Doriana Maria Popa- membru cercetător doctorand
 • Asist. Univ. Dr. Laura Rusu- membru cercetător postdoctoral
 • Asist. Univ. Drd. Laura Zaharia- membru cercetător doctorand

Diseminare

 1.  Simpozion UNAS: Concepții actuale în practica stomatologică 14-15 septembrie 2022
  Conferința - Riscul la carie si tratamentul ortodontic
 2. Congresul de Medicină Dentară Transilvania 13-15 oct. 2022-ediția a 13a
  Conferința- Un zâmbet frumos începe cu dinții temporari/ A beautiful smile starts with the temporary teeth
 3. IAPD 2nd Global Summit, Rome 11-13 nov.2022
  Oral poster presentation-Monitoring and information for caries risk control-yes, or no?

Contact

Conf.Dr. Alexandrina Muntean
Medic primar ortodonție și ortopedie dento-facială, medic primar pedodonție, medic specialist endodonție
Doctor în științe medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România

E-mail:  

https://orcid.org/0000-0002-3960-6910 ;

Web of Science ResearcherID: ABH-6984-2020;

Scopus Author Identifier: 56159475300;

https://scholar.google.com/citations?user=lfI-vIUAAAAJ&hl=e