Masterat - Toxicologia medicamentului şi a mediului

 

MASTERAT  TOXICOLOGIA MEDICAMENTULUI ȘI A MEDIULUI

DIRECTOR DE PROGRAM: Prof.dr. Felicia LOGHIN, e-mail:

DURATA: 1 an, 60 credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

 

OBIECTIVE

Formarea de specialişti într-un domeniu prioritar, ce îşi vor găsi locul în laboratoare de toxicologie clinică şi medico-legală, în laboratoare de testare toxicologică, în laboratoare de controlul calităţii mediului, în industria farmaceutică, în cercetarea medicală şi farmaceutică, în structuri administrative şi organizaţii ce se ocupă de protecţia mediului.

În ultimii ani, numărul medicamentelor noi de sinteză, precum şi frecvenţa intoxicaţiilor medicamentoase şi cu produse domestice au crescut vertiginos, ceea ce a condus pe de o parte la standardizarea testelor de evaluare a toxicităţii, iar pe de altă parte la evoluţia metodelor de izolare şi analiză a diferiţilor toxici din probe biologice sau din probe de mediu. De asemenea, din totalul de peste 10 milioane de substanţe chimice de sinteză, peste 11.000 sunt produse în cantităţi mai mari de 500 kg/ an, printre acestea numărându-se unii compuşi foarte persistenţi, ce se pot acumula în organismele vii, producând dezechilibre ale ecosistemelor naturale. Monitorizarea acestor substanţe în mediu, precum şi a efectelor lor asupra organismelor vii şi în principal a omului trebuie să constituie o prioritate pentru orice societate civilizată.

ADRESABILITATE

Absolvenţilor de studii de licenţă cu 180, 240, 300 sau 360 credite, în principal absolvenţi de studii din domeniul sănătate, dar şi absolvenţilor de chimie, biologie, ştiinţa mediului, fizică, sau a absolvenţilor altor programe de studiu, dar care au deja o inserţie profesională în domenii conexe celor abordate în cadrul masteratului.

 

AVANTAJE

Orientarea masteratului este:
- de cercetare ştiinţifică, cu posibilitatea de efectuare de stagii de 3 luni în universităţi europene sau în centre de cercetare din România
- de complementaritate (pregătire complementară)
- de profesionalizare (cunoaştere avansată în domeniul de licenţă)
Programul de studiu beneficiază de contribuţia în procesul de predare a unor specialişti de renume în domeniul Toxicologiei mediului şi al Epidemiologiei mediului, din ţară şi din străinătate.
Durata scurtă a studiilor (1 an), cu posibilitatea de obţinere a unor competenţe profesionale, dar şi a perfecţionării ulterioare prin studii universitare de doctorat.

CALIFICAREA ȘI OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ:

După absolvire și promovarea examenului de finalizare a studiilor se obține calificarea de specialist în toxicologie, cu titlul de master, iar pe piața muncii pot fi practicate următoarele ocupații Farmacist industrie (ESCO), Farmacist responsabil calitate (ESCO), Farmacist industrie (ESCO)

 

DISCIPLINE CARE VOR FI STUDIATE ÎN CURSUL MASTERATULUI

Toxicologie generală şi aplicată
Toxicologia mediului
Analiza chimică a poluanţilor din mediu
Metode separative aplicate în analiza toxicologică
Evaluarea şi validarea statistică a datelor experimentale
Analiza toxicologică. Aplicaţii în toxicologia clinică şi medico-legală
Evaluarea toxicologică a medicamentelor
Legislaţia medicamentului şi a mediului
Metodologia cercetării ştiinţifice

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 25

LIMBA DE PREDARE: limba română

DESFĂȘURAREA ADMITERII

Admiterea se face pe bază de examen grilă din tematica precizată, ierarhizarea candidaților făcându-se în ordinea descrescătoare a mediilor. Nota minimă de promovare este 6,00 (șase). Dacă pe ultimul loc se afla mai mulți candidați cu medii egale, departajarea se face pe baza unui interviu susținut cu comisia de examen.

Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere

TEMATICA

1.     Soarta xenobioticelor în organism: absorbție, distribuție, localizare, eliminare

2.     Metode de izolare a substanțelor minerale și organice nevolatile

3.     Metode cromatografice de analiză: noțiuni generale

 

BIBLIOGRAFIA

1. Felicia Loghin: Toxicologie generală, Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca 2002
2. Felicia Loghin, Daniela Popa, Bela Kiss, Rodica Anton: Analize și evaluări toxicologice, Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca 2003
3. Liviu Roman, Robert Săndulescu: Chimie analitică vol. 3 - Metode de separare şi analiză instrumentală, Editura Didactică și Pedagogică, București 1999