Masterat - Industrie FARMACEUTICĂ

 

MASTERAT INDUSTRIE FARMACEUTICĂ – LB. ENGLEZĂ

DIRECTOR DE PROGRAM: Prof. dr. Ioan TOMUȚĂ
DURATA: 2 ani, 120 credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE:  cu frecvență

OBIECTIVE

Obiectivul acestui program de masterat este formarea de specialiști într-un domeniu economic prioritar, cel al industriei farmaceutice. Masteratul în INDUSTRIE FARMACEUTICĂ este un program de studii universitare post-licenţă, de învățământ și cercetare științifică. Masteratul își propune ca misiune, pregătirea teoretică și practică a unor specialiști cu formare pluridisciplinară, care să fie capabili să profeseze cu succes în domenii ca dezvoltarea, fabricarea, analiza și evaluarea medicamentului industrial. Ca urmare, scopul programului de studii de MASTERAT ÎN INDUSTRIE FARMACEUTICĂ este de a forma specialiști în domeniul industriei farmaceutice, cu pregătire postuniversitară de calitate, și dezvoltarea de competențe în vederea activării cu succes în domeniul fabricării industriale a medicamentelor, la care se adaugă şi dezvoltarea capacităților de cercetare științifică în domeniul științelor farmaceutice.

Profilul de pregătire al programului de masterat în INDUSTRIE FARMACEUTICĂ se concentrează pe aspectele științifice, tehnologice, legislative și administrative referitoare la fabricarea medicamentului industrial. Masteranzilor acestui program li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul formulării medicamentului, dezvoltării tehnologice și analitice a medicamentului, fabricării și evaluării calității medicamentului industrial, precum și orientarea spre cercetarea științifică legată de dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea analitică sau evaluarea clinică a medicamentului industrial. Alte aspecte asupra cărora se insistă în cadrul acestui program de masterat sunt condițiile foarte exigente referitoare la documentația necesară pentru obținerea autorizației de fabricație și de punere pe piață a unui medicament și reglementările europene referitoare la buna practică se fabricație.

În stabilirea disciplinelor și a conținuturilor disciplinelor s-au avut în vedere necesitățile de pregătire teoretică și practică ale personalului din fabricile de medicamente rezultate în urma discuțiilor cu reprezentanții din industria farmaceutică din Romania. Aceste necesități au devenit practic obiective specifice ale programului de masterat și sunt următoarele:

-       cunoașterea detaliată a principiilor științifice care stau la baza pre-formulării, formulării și fabricării industriale a medicamentelor;

-       cunoașterea detaliată a reglementărilor europene în domeniul dezvoltării, fabricării, controlului și asigurării calității medicamentului;

-       cunoașterea în detaliu a principiilor biofarmaceutice și farmacocinetice în dezvoltarea și evaluarea medicamentului;

-       cunoașterea în detaliu a procedurilor de autorizare a medicamentului în vederea fabricării lui industriale;

-       cunoașterea și înțelegerea proceselor tehnologice de fabricare industrială a medicamentelor;

-       cunoașterea și înțelegerea metodelor de control fizico-chimic, biologic şi microbiologic al medicamentelor;

-       cunoașterea și înțelegerea conceptului de Asigurarea Calității din domeniul industriei farmaceutice.

În vedere realizării unui program de studii mulat perfect pe cerințele actuale ale angajatorilor din industria farmaceutică, 5 profesioniști care dețin titlul științific de doctor în științe farmaceutice și lucrează în domeniul industriei farmaceutice, unde ocupă poziții de top management, poziții la care au acces ca urmare a experienței și expertizei în domeniu, sunt invitați permanent, în calitate de cadre didactice asociate, să susțină 20-25% din activitatea didactică de la curs și/sau lucrări practice/seminarii.

 DISCIPLINE CARE VOR FI STUDIATE ÎN CURSUL MASTERATULUI

Semestrul I  

Autorizarea medicamentului 

Metodologia cercetării experimentale

Farmacocinetica în dezvoltarea și evaluarea medicamentului

Etică și integritate academică 

Chimia medicamentului / Designul, descoperirea și sinteza substanțelor medicamentoase (la alegere) 

Semestrul II 

Dezvoltarea analitică a medicamentului

Dezvoltarea farmaceutică a medicamentului

Biodisponibilitatea şi bioechivalenţa medicamentelor

Fabricarea industrială a medicamentului I

Tehnologie farmaceutică I (operații și tehnologii) / Fabricarea medicamentelor biofarmaceutice (la alegere)

Semestrul III 

Fabricarea industrială a medicamentului II

Asigurarea calității și Buna practică de fabricație

Controlul calității medicamentului

Statistică și analiza multivariată a datelor experimentale

Tehnologie farmaceutică II (forme farmaceutice) / Produse naturale - de la izolare la formă farmaceutică (la alegere)

Semestrul IV  

Proprietatea intelectuală în domeniul farmaceutic

Pregătirea lucrării de disertație

Practică de specialitate

 

ADRESABILITATE

Programul de masterat se adresează absolvenților studiilor de licență de la facultățile de farmacie, medicină (programe de studii cu minimum 300 credite), de la facultățile biologie, chimie, fizică, inginerie sau matematică (care au acumulat fie minimum 240 credite învățământ înainte de procesul Bologna, fie 180 credite învățământ după aderarea la procesul Bologna), care lucrează sau doresc să lucreze în industria farmaceutică în domenii precum: cercetare - dezvoltare; fabricarea industrială a medicamentelor; producerea substanțelor medicamentoase și a excipienților; controlul calității medicamentelor; asigurarea calității în industria farmaceutică; înregistrarea medicamentelor; trierea clinică și supravegherea post-marketing; managementul fabricării medicamentului.

Având în vedere că programul de studiu se desfășoară în limba engleză, se pot înscrie la concursul de admitere numai personale care dovedesc, printr-un certificat de competență lingvistică, cunoașterea limbii engleză cel puțin la nivel B2 sau sunt vorbitori nativi de limba engleză.

 

CALIFICAREA ȘI OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ:

După absolvire și promovarea examenului de finalizare a studiilor se obține calificarea de specialist în industrie farmaceutică, cu titlul de master, iar pe piața muncii pot fi practicate următoarele, ocupații existente în Uniunea Europeană, conform portalului ESCO a Comisiei Europene:

-       specialist industrie farmaceutică (eng. industrial pharmacy specialist)

-       specialist calitate în industrie farmaceutică (eng. pharmaceutical quality specialist)

-       consultant industrie farmaceutică (eng. industrial pharmacy consultant)

OPORTUNITĂȚI:
Acest program de studiu de masterat deschide perspective de dezvoltarea cu succes a carierei profesionale pentru:

Profesioniștii din domeniul farmaceutic și medical: farmaciști, medici, medici veterinari, asistenți de farmacie cu licență, asistenți medicali cu licență care lucrează sau doresc să lucreze în industria farmaceutică sau domenii conexe acesteia ca industria cosmetică, industria dispozitivelor medicale, industria nutraceuticelor;

Profesioniștii din domeniul chimic, biologic, fizic, inginerie, sau absolvenți ai altor studii de licență /masterat, care lucrează în industria farmaceutică sau domenii conexe acesteia ca industria cosmetică, industria dispozitivelor medicale, industria nutraceuticelor;

Farmaciștii, medicii, biologii, biochimiștii, fizicienii, chimiștii, ingineri chimiști care lucrează în laboratoarele de cercetare și dezvoltare ale industriei farmaceutice sau în laboratoarele de dezvoltare ale producătorilor de materii prime pentru industria farmaceutică și cosmetică.

Profesioniștii din domeniul farmaceutic şi medical care lucrează în administrație sau în cadrul agențiilor de reglementare din domeniul medicamentului, dispozitivelor medicale sau a produselor cosmetice.

Specialiștii din orice alt tip de societate implicată în domenii conexe, cum ar fi dispozitivele medicale, parafarmaceuticele, ceaiurile medicinal, biocidele, detergenții.

 

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 25

LIMBA DE PREDARE: limba engleză

DESFĂȘURAREA ADMITERII

 

Înscrieri:         10 – 19 iulie 2023, Decanatul Facultății de Farmacie, Louis Pasteur 4, et. 2, cam. 3 Cluj-N

                        18 – 22 septembrie 2023

Data examenului de admitere:           21 iulie 2023, începând cu ora 14.00

26 septembrie 2023, începând cu ora 14.00

DesfășurareSală lucrări practice, Disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie

                        Str. Ion Creangă nr. 12, parter, 400010 Cluj-Napoca

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenți ai facultăților de Farmacie, Medicină, studii cu minimum 300 credite, dar şi absolvenţi ai facultăţilor de Chimie, Biologie, Fizică, Inginerie, Matematică sau alte facultăți înrudite care au acumulat fie minimum 240 credite învățământ înainte de procesul Bologna, fie 180 credite învățământ după aderarea la procesul Bologna (licență + master).

Selecția candidaților înscriși la concursul de admitere se va realiza în urma unui concurs de admitere care se va consta în două probe: proba 1referat teoretic sau proiect  de  cercetare de 3 – 6 pagini (1600-3000 cuvinte) având ca temă fabricarea industrială a medicamentului sau domenii conexe. Referat teoretic/proiect  de  cercetare se redactează în limba engleză și face parte din dosarul de înscriere; proba 2 - un interviu susținut în fața comisiei de admitere, prezidată de directorul programului de masterat.

Proba 1. Referatul teoretic/proiect  de  cercetare de 3 – 6 pagini (1600-3000 cuvinte) redactat în limba engleză, depus împreună cu dosarul de înscriere. Evaluarea lui, de către comisia de admitere, se realizează conform următoarelor criterii.

a) tema referatului/proiectului şi argumentarea selectări ei   20%

b) obiectivele urmărite și originalitate                                               40%

d) acuratețea științifică și claritatea prezentării                                  40%

Proba 2. Interviu susținut în fața comisiei de admitere. Pentru admitere în anul universitar 2022 – 2023 interviurile din cadrul probei 2 vor avea loc în data de 22 iulie 2022, în intervalul orar 9.00-13,00. În data de 21.07.2022, toți candidații înscriși vor primi un email cu ora aproximativă la care va avea loc interviul în cursul zilei de 22.07.2022.  În intervalul orar ± 10 minute față de ora la care sunt programați, candidații sunt rugați fie prezenți la adresa mai sus menționată (Facultate de Farmacie, Disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie - sala de lucarii practice, str. Ion Creangă nr. 12) în vederea susținerii interviului în fața comisiei de admitere

În cadrul interviului, candidatul va prezenta referatul teoretic/proiectul de cercetare elaborat și depus la înscriere, și elementele care îl recomandă pe candidat pentru continuarea pregătirii profesionale prin programul de studii de MASTERAT ÎN INDUSTRIE FARMACEUTICĂ. În cadrul acestei probe, notarea candidaților de către comisia de concurs se va face luând în considerare următoarele criterii:

 • elemente de originalitate/inovație din referatul/proiectul de cercetare, prezentate și argumentate comisiei de examen - 25%
 • motivația candidatului de a urma programul de studiu şi conexiunile anterioare cu domeniul industriei farmaceutice  - 25% 
 • calitatea prezentării și abilitățile de comunicare - 25%
 • pregătirea candidatului în domeniu - 25%

Media finală a concursului de admitere se calculează după cum urmează:

Media admitere = 0.30 * Proba 1 + 0.7 * Proba 2

Nota la fiecare probă și media finală se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri. Nota minimă de promovare a fiecărei probe de concurs este 5,00 iar media finală minimă pentru admitere este 6,00. Dacă pe ultimul loc figurează mai mulții candidați cu medii finale egale, departajarea se face în funcție de nota la proba 1 urmată de media examenului de licență. Admiterea candidaților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea mediei finale obținute la concurs. În urma examenului de admitere masteranzii declarați admiși semnează un contract de studii cu instituția organizatoare de studii de masterat.

Tematica pentru examenul de admitere

1. Principii fizico-chimice în formularea și fabricarea  medicamentelor

2. Implicații ale caracteristicilor substanțelor medicamentoase și ale excipienților asupra formulării și preparării medicamentelor

3. Tehnologii de fabricație industrială a medicamentelor

Bibliografie examen de admitere

 1. Sorin E. Leucuța. Tehnologie Farmaceutică Industrială, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008.
 2. Sorin Leucuța, Marcela Achim, Ioan Tomuță, Alina Porfire, Rareș Iovanov, Sonia Iurian, Dana Hales, Lucia Tefas, Tibor Casian. Tehnologie farmaceutică industrială. Procedee de laborator, ed a IV-a, Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2021.
 3. Ioan Tomuță, Alina Porfire, Marcela Achim, Sonia Iurian, Dana Hales, Lucia Tefas, Tibor Casian, Rareș Iovanov. Tehnologie farmaceutică industrială. Dezvoltarea farmaceutică a medicamentelor generice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2020.
 4. Yihong Qiu, Yisheng Chen, Geoff GZ Zhang, Lirong Yu, William R Porter, editori. Developing Solid Oral Dosage Forms: Pharmaceutical Theory and Practice, Second Edition. Elsevier Inc, 2017.
 5. Geoffrey D. Tovey, editor. Pharmaceutical Formulation. The Science and Technology of Dosage Forms, The Royal Society of Chemistry, London, 2018.
 6. Loyd V Allen, Howard C Ansel. Ansel’s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems. Tenth Edition, Walters Kluwer Health, Baltimore MD, 2014. 
 • Pentru candidații internaționali, din țări terțe UE, admiterea la studiile universitare de masterat se realizează prin concurs de dosare, în urma evaluării documentelor atestând performanțele școlare și realizările personale ale candidaților

 

Broșura de prezentare

 

Conținut dosar înscriere Master Industrie Farmaceutica